Kursusest

IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus.

Õppeaine maht: 4 EAP

Õppeaine eesmärgid:
Kursuse eesmärgiks on kujundada süsteemne arusaam õpikeskkonna rollist võrgustatud õppes ning võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine virtuaalsete õpikeskkondade efektiivseks loomiseks, kasutamiseks ja haldamiseks.

Kursuse teemad:
Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost. Õpikeskkonna roll võrgustatud õppes. Virtuaalsed õpikeskkonnad ja õpihaldussüsteemid. Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed keskkonnad. Sotsiaalmeedia vahendite kasutamine õpikeskkondade ja -võrgustike loomisel. Virtuaalsete õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardid. Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted ja võrgustatud õpe. Avatud haridus. e-Portfooliod. Digipädevus. Distantsõpe. 1:1 arvutikasutus ja nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad. Nutikad õpikeskkonnad. Õpikeskkondade trendid ja tulevikusuunad.

Õpiväljundid:

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane:

  • kirjeldab õpikeskkonna rolli võrgustatud õppes;
  • kujundab ja haldab teadlikult oma personaalset õpikeskkonda;
  • valib kursuse läbiviimiseks sobiva õpihaldussüsteemi ja koostab e-kursuse prototüübi;
  • analüüsib digitaalsete töövahendite sobivust lähtuvalt õpitegevustest, kombineerib ja rakendab neid tulemuslikult õpikeskkonnana;
  • analüüsib õpikeskkondadega seotud aktuaalseid teemasid, uurimusi ja tulevikusuundi.

Õppejõud:
Hans Põldoja, hans.poldoja@tlu.ee

Täpsem info:

Lehekülje päises on kasutatud Creative Commons Attribution litsentsi alusel fotosid: