Rühmatööd 2015

Viimasel kontaktpäeval esitletud rühmatööd:

Lasteaiaõpetajate kogukond
Kati, Linda Helene, Anneli M.

Esitlus: Prezi

Sisekoolituskeskkond
Pirje, Ivar, Dagne, Maia, Eno, Signe

Esitlus: Google Slides

Prototüüp: moqups

KAAGA
Kaidi, Anneli T., Airit, Gätlin, Angela

Esitlus: Prezi

Persoonad ja stsenaariumid: Google Docs

Virtuaalne koostöö
Tiina, Kadi, Kerttu

Esitlus

Täname kõiki huvitavate ideede eest!

Kevadised kursused

Reklaamin natuke kevadel toimuvaid kursuseid, millega me seotud oleme:

IFI7065.DT Magistritöö seminar I
Terje / Kairit / Hans

Selle kursuse eesmärgiks on leida endale magistritöö teema ja juhendaja ning tööga alustada. 4×4 kontakttundi nädalavahetustel HT magistriõppe I kursuse tunniplaanis.

IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine
Hans

Võrreldes eelmiste aastatega on kavas kursuse sisu sel korral natuke ümber teha: arvutipõhise testimise teema läheb teiste teemade sisse, eraldi teemana tuleb veeb 2.0 vahendite kasutamine õppematerjalide koostamiseks ning uute tehnoloogiate teema keskendub rohkem tahvelarvutitele. Kolmandat aastat katsetan sellel kursusel ka õpimärke ning sel aastal on kavas nende abil rohkem valikuvõimalusi pakkuda ülesannete ja võimalike õpiteede osas. 4×4 kontakttundi nädalavahetustel HT magistriõppe I kursuse tunniplaanis.

IFI7156.DT Interaction Design Methods
Hans

Ingliskeelne kursus HCI õppekavas, mis on ülesehitatud rühmatööna ning keskendub põhjalikult neile disainimeetoditele, mida te selle kursuse raames natuke proovisite. Peale HCI õppekava üliõpilaste on siin iga aasta osalejaid ka BFM’ist ja Erasmus vahetusüliõpilaste hulgast ning paar haridustehnoloogia magistranti. Kontakttunnid toimuvad neljapäeviti ja reedeti, kokku 26 tundi. Praeguse seisuga peaks tulema need kuupäevad: 05.02, 18.02, 03.03, 17.03, 18.03, 31.03, 28.04, 12.05.

Kokkuvõte teemast: Õpikeskkondade disaini pedagoogilised põhimõtted

Ma ei teagi nüüd, kas asi on minus ja selles, et see teema on mulle südamelähedane või hoopis selles, et ka kursusel osalejad leidsid viimase individuaalse ülesande juures energiat ja huvi sellega vaeva näha. Igatahes jagus seekord kohe eriti palju huvitavat lugemist. Suured tänud!

Kõigepealt jäi mitmes postituses kõlama mõte Airit’i sõnadega öeldes “Kuna õpilased on harjunud koolis kindlal viisil käituma, siis muutused nõuavad palju aega ja pingutusi”  ehk siis kuna kool kui institutsioon sellisel kujul nagu ta meil praegu on, on kestnud väga pikka aega, siis meis kõigis ongi välja kujunenud väga tugevalt juurdunud õpi- ja õpetamismüüdid, mille murdmine on vaevarikas ja aeganõudev. Õpimüütidest on pikemalt kirjutanud Harri-Augstein & Thomas (1991) oma raamatus “Learning Conversations: the Self-organised Way to Personal and Organisational Growth”.

Selle teemaga seostub aga väga tihedalt ka Ivar’i poolt mainitud transformatiivne õppimine (transformative learning) ehk siis mingis mõttes mõttemaailma muutumine. Inglise keeles öelduna Transformative learning is “a deep, structural shift in basic premises of thought, feelings, and actions” (Transformative Learning Centre, 2004, lk 104). Üks selle valdkonna tuntud nimesid on Jack Mezirow. Tema tööd (Mezirow, 1978, 1981) räägivad sellest, “…how we are “caught” in our own history, of the psychocultural assumptions that “constrain” us, and of the “libidinal, linguistic, epistemic, institutional, or environmental forces that limit our options” (Mezirow, 1991, lk 87). Transformative learning is a process of “emancipation” from these kinds of control (Mezirow, 1981, 1991). Kõik on vist nõus, et vanadest harjumustest lahti saada ning muuta mõttemaailma on tõsine väljakutse. Ja mõttemaailma muutumist eeldab ka trialoogilise õppimise metafoor. Siinkohal toob Ivar välja huvitava küsimuse: “Trialoogiline õpikäsitlus on orienteeritud objektivismi suunas, kuna rõhub just uutele teadmisele ja muutustele ühiskonnas tervikuna. See ongi minu jaoks selle mudeli kõige suurem puudujääk, kuna ta ei kätke endas muutusi, mis uus teadmine toob kaasa inimeses, tema elus ja väärtusmaailmas (transformaalse õppimise teooria)…kuidas selle käsituse valguses inimene muutub?” Siit võiks välja kasvada üks hea magistri- ja doktoritöö teema :).

Rääkides magistritöödest, siis Ivar pakub veel ühe  huvitava idee: “Üleüldse tasub IT-meeste õpiharjumustel silma peal hoida: tihti sünnivad nende inimeste seas täiesti uued ja originaalsed lahendused. Kui tahta tulevikku ennustada, mis tulevikus hariduses sündima hakkab, siis tuleb minna antropoloogina IT-meeste hulka elama “.

Rääkides trialoogilise õppimise metafoorist, siis ei tähenda see kindlasti seda, et kõik õpikogemused peavad järgima ühte kindlat metafoori ning monoloogiline ja dialoogiline peaksid pildilt täiesti kaduma. Üldsegi mitte. Ivar on selle mõtte väga selgelt kirja pannud: “Õpikeskkondade disaini seisukohalt on oluline, et loodav keskkond rakendaks kõiki kolme käsitlust (omandamine, osalemisele ning loomine). Uus õpilane, kellel puudub igasugune kogemus antud valdkonnas, peab endiselt omandama vajalikud kontseptuaalsed ja faktiteadmised. Seejärel saab ta alustada nende uute teadmiste rakendamist tema jaoks olulises kontekstis ja õppida teiste kogemustest sotsiaalses keskkonnas. Seejärel on võimalik juba uute teadmiste loomine ja materjalide arendamine koostöös teiste autoritega”. Küll aga ei peegelda minu arust tema joonis 2 seda mõtteviisi. Miks kõigi kolme õppimise lähenemise maht suureneb aasta aastalt? Kas ei ole nii, et aasta aastalt kasvab pigem loomise maht, ning väheneb faktipõhine omandamine, sest esimestel aastatel omandatud baasteadmised võimaldavad hiljem oma teadmistele järgmise kihi peale ehitada ning ise teadmust juurde luua läbi erinevate artefaktide loomise individuaalselt või koostöös.

Teie postitusi lugedes jäi aga kohati mulje, et ollakse suhteliselt skeptilised trialoogilise õppimise metafoori rakendamisel Eestis. Gätlin väidab, et “Kokkuvõttes võin öelda, et trialoogiline lähenemine õppimisele on innovatiivne ja idealistlik, kuid Eesti haridussüsteem ei ole hetkel selleks veel valmis”. Kas olete selle väitega nõus?

Isiklikult vaidleksin siinkohal vastu. Kuigi Hakkarainen jt rõhutavad tehnoloogia olemasolu, digitaalseid materjale, siis minu arust saaks uut õpikäsitust (NB! mitte õpikäsitlust) väga edukalt rakendama hakata ka ilma tehnoloogiata. Mõte on ju teistsugustes ülesannetes, tegevustes ja mõttemaailma muutumises, kus õppija on uue looja ja arendaja. Tehnoloogia ei pea ilmtingimata kohal olema.

Teine vastuväide on Airiti poolt, et “Eestis on sellise paindliku õppekava järgi õppimine minu meelest veel võimatu, sest õpilastelt eeldatakse kindlate faktiteadmiste omandamist ja rakendamist kooli lõpueksamitel ja tasemetöödes…Seni kuni põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel on kohustuslikud lõpueksamid, ei ole võimalik vähemalt mitte eksamiainetes teisiti õpetada, kui õppekava ette näeb”.

Kas on siis nii, et eksamiks valmistudes peab ikka kasutama vanu lähenemisi, sest teistmoodi ei ole võimalik vajalikke teadmisi omandada? Kas ei ole võimalik teisi metoodikaid kasutades saada samad teadmised ja tulemused?

Samas olen nõus selle väitega, et kui tahame, et süsteem muutub tervikuna, siis ei piisa ühe väikese komponendi muutmisest, vaid vaadata tuleb tervikut, süsteemi kõiki osi. Ehk siis, mida hindame ja kuidas, on ka oluline muudatus, mille peab läbi viima.

Siit edasi toob Airit veel välja mõtte, et “Õpetajate harimine on võtmeküsimuseks muudatuste tegemisel hariduses. Isegi kui paljusid õpetajaid on koolitatud, siis sugugi mitte kõik õpetajad ei lähe muudatustega kaasa”. Mul tekkis siin küsimus, et mis valdkonnas me tegelikult õpetajaid peaksime ikkagi harima? Kas me räägime konkreetsetest digipädevustest, teadmistest, oskustest? Või hoopis veel millestki muust?

Lisaks meeldis mulle Anneli T. mõte, et “Ei õpita mitte ainult õpetajalt õpilasele, vaid ka õpilaselt õpetajale, õpilaselt õpilasele ja õpilaselt täiskasvanule…Nii liiguvad teadmised erinevaid teid pidi ning uuenevad pidevalt”. See on see, mille kohta Anneli M. tunnistas, et oli alguses hädas: “Pean tunnistama, et minu jaoks on jätkuvalt võõras teiste õppijate tööde, postituste kommenteerimine….Väga raske on endas muuta seda tunnet, et kuidas mina lähen teise kaasõppija tööd kommenteerima. Kust ma võtan selle õiguse viidata ühele või teisele sisulisele aspektile “. Kuidas teistega lood on? kas lihtsalt ei ole aega kommenteerimiseks, ei oska midagi öelda või tundub harjumatu ja võõras tegevus?

Tegelikult on Anneli M. selle ilusti kokku võtnud “Ma leian, et avatud veebipõhises  õppes ei ole valesid vastuseid või valesti tehtud töid. Nii nagu  kontakttundides arutlustes oleme jõudnud tihti selleni, et inimesed õpivad erinevalt ja nende arusaam asjadest on erinev, nii leian, et ka iga postitus mingil teemal on õige ja inimese maailmapildist lähtuv“. Samas jõuab ta oma arutluses huvitavate küsimusteni “kas on mõtet luua avatud õpikeskkonda, kui õppimise tulemusel peab õppijat hindama. Mida siis hinnatakse – kas protsessi osalemist või õppija mõtete ühildumist õpetaja või teiste õppijatega? Siinkohal võin vist vastata oma küsimusele – õppijal tuleb luua õpiplaan, seada eesmärk. Kuidas seda tehakse aga koolis, mingi aine raames, kus eesmärk tuleneb õppekavast? Siis seab ju eesmärgi õpetaja, kuhu õpilased peaksid jõudma”. Täiesti asjakohased küsimused, millele polegi nii kerge vastata.

Lisaks räägib Kati L. oma kogemusest, kus õpilased hoopis õpetavad õpetajaid digitaalseid õpimaterjale looma. Kas ei ole nii, et kui tahad millegi kohta midagi teada saada, siis kõige parem viis on seda teistele ise õpetada. Ehk siis õpetajast saab hoopis õpilane ja õpilasest õpetaja :).

Ja lõpetuseks tahaks veel mainida Pirje ideed – kursus kui online-ajakiri. See pani mõtted liikuma, kuidas edaspidi uudsust ja innovaatilisust õppetöösse sisse tuua. Ja siis ka Signe arutelud õpimärkide ja nende mõttekuse ning sobivuse üle. Kas järjekordne “haip” haridustehnoloogia valdkonnas või paljutõotav uuendus?

Tänud kõigile panustamast! Kõikide huvitavaid ideid lihtsalt ei jõuagi seekord üles lugeda.

Tehnoloogiate ja standardite teema kokkuvõte

Suuremal osal teist on praeguseks neljanda teema postitus tehtud, nii et teen sellest teemast kokkuvõtte. Sel korral olid enamikul suhteliselt põhjalikud postitused, aga eraldi tõstaksin ma esile Ivari ja Kerttu postitused. Ivar võttis oma postituses hästi kokku standardite olulisuse:

“Alates selle kursuse algusest on mind pidevalt häirinud olukord, kus erinevaid õpikeskkondasid on tohutult palju. Kõik on nad keskendunud oma nišile ja kahtlemata nad täidavad seda väga hästi. Suured ja võimekad süsteemid, mis püüavad kõike teha, on jälle keerukad monstrumid, mis on kasutajale ebamubavad ja frustreerivad. Kõikide nende erinevate “nišitoodete” haldamine on kasutajale suur katsumus ning väljakutse ja paneb proovile kõik tema digipädevused. Kuidas seda olukorda paremaks muuta? Lahendus on panna need “nišitooted” omavahel suhtlema ja tekitada kasutajale “kontrollpult”, kus ta saaks kõike jälgida ning juhtida. Just see ongi minu meelest standardiseeritud tehnoloogiate eesmärk.”

Kerttu lähenes teemale laiemalt ja võttis kokku, milliseid Top 100 Tools For Learning 2015 edetabeli vahendeid ta on kasutanud.

Kolmest selle teema “kohustuslikust” vahendist andsid peaaegu kõik positiivset tagasisidet Feedly kohta. Tore, et leidsite endale kasuliku vahendi. Feedly ühe puudusena tõi Pirje välja, et see ei saada uute blogipostituste korral telefonile automaatseid teateid. Selle puuduse vastu aitab IFTTT abil vastava retsepti koostamine (või ühe valmis retsepti kasutamine). IFTTT kohta pakkusite te mitmeid praktilisi retsepte nagu telefoni vaikseks panemine asukoha põhjal (Gätlin), huvitava Pinterest kaudu leidud lingi põhjal WordPress postituse tegemine (Anneli M.) ja e-maili manuste salvestamine Google Drive pilveteenusesse (Anneli T.).

Twitteri suhtes olid paljud teie hulgast skeptilisemad. Ühelt poolt ei näinud te otsest vajadust seal “säutsumise” järele, teiseltpoolt kritiseerisite seda, et Twitter ei võimalda RSS vooge tellida.

Mõned minu jaoks uued teenused-vahendid, mis ma teie postitustest välja noppisin:

  • Ivar soovitas Twitteri kasutaja kohta RSS voo tellimiseks TwitRSS.me teenust;
  • Pirje mainis Fibaro nutika kodu seadmeid (mida annab ka IFTTT teenusega siduda);
  • Dagne soovitas tekstiga joonistamise vahendit Texter;
  • Signe mainis Netvibes automatiseerimisvahendit Potions (umbes midagi sellist nagu IFTTT).

Selle kokkuvõtte lõpetuseks tooks veel ühe tsitaadi Ivari postitusest:

“Kõigi nende tehnoloogiate rakendatavust saab hästi hinnata lihtsa testiga: kui pärast esimest entusiasmi (või sundi) kolivad need funktsioonid tagasi sinna, kus nad alguses olid (tihti Facebook’is ja Google’s), siis tõenäoliselt ei olnud teenus kasutajasõbralik ja rakendatav.”

PS. Üks tähelepanek veel: selle teema juures olid teie postituste all ainult minu kommentaarid…